1. Signaling Pathways
  2. Others
  3. Fluorescent Dye
  4. Fluorescent Dye抑制剂

Fluorescent Dye抑制剂

Fluorescent Dye抑制剂 (1):

目录号 产品名 作用方式 纯度
  • HY-P4154
    Bevonescein Inhibitor
    Bevonescein (ALM-488) 是一种新型静脉注射荧光素缀合肽,可结合神经相关结缔组织,在活体小鼠和人类离体神经组织中的实时荧光成像 (FL) 下标记周围神经。Bevonescein 是一种肽连接示踪剂,可荧光标记完整和退化的神经。